بلاگ

what is marble?

what is marble?

The classification of stone into marble and non-marble may form the widest range in terms of ingredients. In this type of rock, which is well known by the market, there are from limestone to ...
what is granite?

what is granite?

Granite is a type of internal igneous rock, which is why its texture has medium to large grains and contains quartz and feldspar, mica and other minerals. Its color varies from pink to bold ...
what is travertine?

what is travertine?

Travertine is a type of porous limestone that is considered as a decorative stone. This stone is left over from the mineral water sediments of caves or hot springs or from the sediments of ...
what is stone?

what is stone?

Porcelain or crystal is a mass of calcareous or dolomitic rocks that have recrystallized due to internal factors, such as temperature and pressure, and therefore are considered as metamorphic rocks in different places in ...
سنگ چینی چیست؟

سنگ چینی چیست؟

سنگ چینی یا همان کریستال، توده سنگ های آهکی یا دولومیتی  هستند که در اثر عوامل درونی، نظیر درجه حرارت و فشار، دوباره متبلور شده اند و از این رو جزء سنگهای دگرگون به شمار ...
سنگ تراورتن چیست؟

سنگ تراورتن چیست؟

سنگ های تراورتن ، نوعی سنگ آهک متخلخل است که از دسته سنگ‌های تزیینی به شمار می‌رود. این سنگ بجا مانده از رسوبات آب‌های معدنی غارها یا چشمه‌های آب گرم یا از رسوب کف ...